fa-warning Legal Download Link Video Twitter Google Plus Xing Linkedin Facebook Youtube Capital Markets Icon Arobase Contact Us Telecomms and Media

1. Onlineinnehåll

SQS Software Quality Systems (härefter kallat SQS) förbehåller sig rättigheten att inte ansvara för att information och programvara som tillhandahålls är aktuell, korrekt, fullständig eller av en viss kvalitet. Skadeståndskrav gällande skador som uppstår p.g.a. användning av information eller programvara, inklusive information och programvara som är ofullständig eller felaktig, kommer därför att avfärdas.

Alla erbjudanden är icke bindande och utan krav. Delar av sidorna eller hela publikationen inklusive alla erbjudanden eller information kan utökas, ändras eller delvis/helt tas bort av SQS utan föregående meddelande.

2. Hänvisningar och länkar

SQS ansvarar inte för något innehåll i länkar eller hänvisningar från dessa sidor – om inte SQS har full kunskap om olagligt innehåll och därmed skulle kunna förhindra sina besökare att visa dessa sidor. Om några skador förekommer p.g.a. informationen som presenteras här, är endast författaren av de aktuella sidorna skadeståndsskyldig, inte de som har länkat till sidorna. Dessutom ansvarar SQS inte för poster eller meddelanden som publiceras av användare på diskussionstavlor, i gästböcker eller på e-postlistor som tillhandahålls på sidorna.

3. Upphovsrätt

SQS har som avsikt att inte använda upphovrättskyddat material i publikationen, eller om detta inte är möjligt, att indikera upphovsrätt för respektive objekt. Upphovsrätten för allt material som skapats av SQS förbehålls med ensamrätt. Duplicering eller användning av sådana diagram, ljud eller texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer tillåts inte utan tillstånd från SQS.

4. Datasäkerhet

Om det finns möjlighet att mata in personuppgifter eller företagsuppgifter (e-postadresser, namn, adresser), sker sådan inmatning frivilligt. Mer information finns här.

5. Friskrivningens rättskraft

Denna friskrivning anses vara del av Internetpublikationen som du hänvisades från. Om delar, eller enskilda formuleringar, i denna text inte är lagliga eller korrekta, påverkas inte giltigheten av övrigt innehåll från andra delar av friskrivningen.

Vi använder cookies för att optimera och kontinuerligt förbättra vår hemsida. Genom att fortsätta använda vår hemsida så godtar du vår hantering av cookies. Mer information.